Privacy- en cookiebeleid

Privacyverklaring

Inleiding

Het beschermen van persoonsgegevens van bezoekers van onze website en van klanten acht De Gripvrouw van groot belang en rekent dit tot haar verantwoordelijkheid. Uw persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld en beveiligd.

Verwerkingsverantwoordelijke

De Gripvrouw wordt op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking en is gevestigd aan Industrieweg 4 H, 3442 AE Woerden. De Gripvrouw is bereikbaar op telefoonnummer +31 85 0160110 of via e-mail info@degripvrouw.nl.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevensverwerkingen die door De Gripvrouw worden gedaan en voor alle door haar beheerde websites. De functionaris gegevensbescherming van De Gripvrouw is de heer P.M. de Koning, bereikbaar via e-mail info@degripvrouw.nl of +31 85 0160110.

Waarvoor en op welke grondslag verwerken wij uw gegevens

De Gripvrouw verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

1. Om u te informeren over nieuwe producten, diensten en acties van De Gripvrouw per e-mail. Dit zullen wij uitsluitend doen indien u voor het gebruik van uw e-mailadres vooraf toestemming heeft gegeven.

2. Voor het afhandelen van vragen, de aanvraag van offertes of het in behandeling nemen van klachten. Dit kan via de website, schriftelijk, telefonisch of per e-mail. De Gripvrouw is hiertoe gerechtigd in het kader van de precontractuele fase.

3. Voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit.

4. Wanneer u contact met ons opneemt met vragen, opmerkingen, klachten of het inroepen van een van uw rechten. Dit kan telefonisch zijn, maar hieronder verstaan wij ook dat u ons via e-mail of social media benadert, het contactformulier invult, meedoet aan enquêtes en/of onderzoek of u zich aanmeldt voor onze (e-mail)nieuwsbrief.

5. Om te kunnen voldoen aan de wettelijke fiscale verplichtingen die op De Gripvrouw rust.

6. Voor de ontwikkelingen van nieuwe producten en diensten specifiek gericht op onze dienstverlening.

7. Voor het berekenen en vastleggen van financiële gegevens als gevolg van de met u gesloten overeenkomst.

8. Daarnaast is De Gripvrouw op grond van een gerechtvaardigd belang gerechtigd om u te informeren over nieuwe producten en diensten, waarbij wij rekening trachten te houden met uw voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten en/of diensten, uw interesses op basis van met uw toestemming vastgelegd gebruik van onze (mobiele) website (inclusief eventuele gebruikte apps). De Gripvrouw kan dit ook doen via campagnes op social media.

9. Ten behoeve van interne analyse en het doen van onderzoek voor het ontwikkelen en verbeteren van producten en diensten.

Over wie verwerken wij persoonsgegevens

De Gripvrouw verwerkt de persoonsgegevens van (voormalig) klanten, prospects, bezoekers van onze website en overige belanghebbenden en geïnteresseerden.

Wie ontvangen de gegevens

De Gripvrouw verstrekt de gegevens uitsluitend aan partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en onze organisatie. Met al deze partijen zijn overeenkomsten afgesloten waarin bepaald is welke activiteiten in opdracht zijn en onder gezag en instructie van De Gripvrouw uitgevoerd mogen worden. Deze partijen mogen de gegevens niet voor eigen of andere doeleinden verwerken of gebruiken.

Daarnaast zullen wij uw gegevens nimmer aan derden verhuren, verkopen of op andere wijze verstrekken voor commerciële doeleinden.

E-mail

Indien u door De Gripvrouw op de hoogte gehouden wilt worden van nieuwe producten, diensten en acties, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Wanneer u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, dan zullen wij deze aan u toezenden. Deze toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in onze e-mailnieuwsbrief of door een e-mail te sturen aan info@degripvrouw.nl onder vermelding van afmelding nieuwsbrief.

Hoelang bewaren wij uw gegevens

De Gripvrouw hanteert bij de volgende bewaartermijnen:

  • Contactgegevens: 3 jaar na einde van de overeenkomst of laatste contactmoment.
  • Financiële gegevens: 7 jaar conform de hiervoor wettelijk geldende termijn.
  • Transactiegegevens: 5 jaar waaronder afgenomen producten en diensten.
  • Informatieverzoeken, klachten: 3 jaar na afhandeling van uw verzoek of klacht.
  • Blokkering van uw gegevens: zolang wettelijk voorgeschreven is om uitvoering te geven aan uw verzoek tot blokkering.

Beveiliging

De Gripvrouw heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beveiligen en om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Deze maatregelen worden door De Gripvrouw regelmatig geëvalueerd, aangepast en indien nodig geactualiseerd.

De toegang tot uw gegevens is zodanig ingericht dat uitsluitend geautoriseerde medewerkers van De Gripvrouw toegang hebben tot uw gegevens voor zover zij dit nodig hebben voor de uitoefening van uw functie.

Onze website is zodanig beveiligd dat persoonsgegevens die u op onze website invult via een beveiligde verbinding aan onze organisatie worden verzonden.

Uw rechten

Een ieder over wie De Gripvrouw persoonsgegevens verwerkt, heeft het recht om inzage in de eigen persoonsgegevens te vragen. Mocht blijken dat uw gegevens feitelijk niet juist zijn, dan kunt u deze gegevens laten corrigeren. Daarnaast hebt u recht op gegevensoverdracht. Dit betekent dat de gegevens die onze organisatie verwerkt op grond van uw toestemming of op basis van de overeenkomst, aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunnen worden overgedragen. Wilt u gegevens in het geheel laten verwijderen, dan kunt u dit kenbaar maken aan onze organisatie. Wij zullen uw gegevens dan verwijderen vanaf het moment dat er geen sprake is van nog na te komen (financiële) verplichtingen.

Indien u een van uw rechten wenst in te roepen, dan kunt u dit doen door een e-mail te sturen aan info@degripvrouw.nl onder vermelding van inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht. De Gripvrouw zal ervoor zorgen dat uw verzoek binnen de hiervoor wettelijk vastgestelde termijn wordt afgehandeld.

Blokkering van uw gegevens voor marketing

Indien u door De Gripvrouw in het geheel niet meer op de hoogte wilt worden gehouden van relevante producten en diensten of acties, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen aan info@degripvrouw.nl onder vermelding van “Blokkering”. Wij zullen uw contactgegevens dan blokkeren, zodat u niet meer door onze organisatie wordt benaderd.

Social Media

Onze organisatie gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met klanten, geïnteresseerden en bezoekers van de website over onze organisatie, diensten en activiteiten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen, die via social media kenbaar worden gemaakt, te beantwoorden. Wij volgen hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter en blogs. Hierbij spannen wij ons in om feeds op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief in te gaan op individuele, relevante opmerkingen en om vragen te beantwoorden. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren, kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan feeds en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, wij (persoons)gegevens vast zullen leggen. Deze worden uiteraard in overeenstemming met deze privacyverklaring verwerkt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan social media kanalen of de content op hun social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen via info@degripvrouw.nl.

Cookies

Gebruik van cookies

De Gripvrouw maakt bij het aanbieden van haar diensten op de website gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schrijf van uw computer, laptop, tablet of smartphone uitgelezen of opgeslagen wordt, of in de sessie van uw browser staat.

Onze organisatie maakt gebruik van Analytics (Google) om inzicht te krijgen in de vraag hoe bezoekers onze website bereiken en hoe de website wordt gebruikt. In verband daarmee worden via onze website cookies geplaatst. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd zonder dat uw IP-adres wordt doorgegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan die informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt.

De cookies die Google Analytics zet zijn de volgende:

Een cookie die een ID geeft aan uw browser. Via dit ID worden de unieke paginabezoeken berekend maar er worden geen persoonsgegevens aan gekoppeld. Aangezien het ID niet vaak hoeft te wijzigen heeft deze een duur van 2 jaar (_utma).

Een cookie de sessie van de gebruiker aanduidt. Als u bijvoorbeeld ’s morgens om 9 uur de website bezoekt tot 10 uur, dan is dit één sessie. Wanneer u ’s middags om 3 uur nog een keer de website bezoekt, is dit een nieuwe sessie (_utmc). Omdat u tussendoor kunt pauzeren voordat een nieuwe sessie wordt gestart, staat dit cookie op 30 minuten (_utmb). Een cookie houdt tevens bij waar u vandaan bent gekomen. Dit cookie wordt geüpdatet per paginaweergave en heeft een duur van 6 maanden (_utmz).

Ten slotte wordt een cookie geplaatst om de verzoeksnelheid te vertragen. Dit cookie heeft een duur van 10 minuten (_utmt).

Cookies verwijderen

Uiteraard kunt u de cookies die op uw computer, laptop, smartphone worden geplaatst, altijd verwijderen. De wijze waarop cookies verwijderd kunnen worden, hangt af van de door u gebruikte internetbrowser (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari etc.) Raadpleeg uw internetbrowser voor instructie over de wijze waarop u cookies kunt verwijderen.

Andere websites

Op de website van onze organisatie kunt u links naar andere websites aantreffen. De Gripvrouw kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang met uw persoonsgegevens door die partijen. Lees hiervoor het privacybeleid, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Klachten over de omgang met uw persoonsgegevens

Indien u van mening bent dat De Gripvrouw in strijd handelt met dit privacybeleid of geldende privacywetgeving of onzorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u te allen tijde een klacht bij ons indienen via info@degripvrouw.nl of via telefoonnummer +31 85 0160110. Uiteraard zullen wij uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen om te zorgen dat uw klacht wordt opgelost. Indien u van mening bent dat uw klacht niet naar tevredenheid door ons is opgelost, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Vragen

Indien u na het lezen van het privacybeleid vragen en/of opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen met ons via info@degripvrouw.nl of via telefoonnummer +31 85 0160110.

Wijzigingen

De Gripvrouw behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Wij adviseren u om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Belangrijke wijzigingen in de verwerking van uw persoonsgegevens of in het privacybeleid zullen wij tevens kenbaar maken via de website www.degripvrouw.nl en andere door haar gebruikte communicatiekanalen.

Woerden, 01-11-2022.

100% garantie op ons werk